Algemene- en actie voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
Artikel 1
 
Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Magda Roelofs: Magda Roelofs, instructrice en cranio sacraal therapeut is bevoegd tot het uitvoeren van de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.
Therapeut : Magda Roelofs, Cranio Sacraal therapeut en gediplomeerd ORUN instructrice.
Cliënt: is degene die een behandeling ondergaat.
Behandeling: het doen van onderzoeken, alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt in een consult;
Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de therapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de therapeut om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.
Diensten: Instructie -,Cranio Sacraal Therapie .                                                                                    
Postadres: Prins Bernhardstraat 18a, 8121 AZ Olst
 
Artikel 2
Algemeen
 
1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling voor dieren, personen, diensten en/of levering van zaken door Magda Roelofs, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
2.     Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.
3.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de therapeut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4.     Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5.     De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
6.     De therapeut en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7.     De therapeut geeft behandeling/les aan de cliënt op samen te bepalen locatie.
 
Artikel 3
Overeenkomst tot behandeling
 
1.     Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de cliënt voor behandeling aan de therapeut door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de therapeut. De aanbieding van de cliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
2.     Van acceptatie is sprake zodra de therapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3.     Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een les of behandeling en de therapeut heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4.     Indien de aanbieder van een cliënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht betwist.
5.     Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de therapeut en de schriftelijk door hem aangewezen personen.
6.     De therapeut heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden cliënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de therapeut van mening is dat behandeling van de cliënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de therapeut van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de cliënt is.
7.     In bijzondere gevallen kan de therapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de therapeut te maken kosten voor de behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
8.     De therapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De therapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
9.     De behandelingsovereenkomst verplicht de therapeut uitsluitend tot het leveren van een les en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De therapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10.  Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van de therapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
11.  Indien de cliënt tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders overeengekomen, de cliënt zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot en de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis evenals eventuele vervoer – en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
12.  Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt de les en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de therapeut overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de therapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
 
Artikel 4
Annulering
 
1.     Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of diercliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde zaken. Deze kosten zijn minimaal 50% van de aanbetaling met een maximum van €200.
2.     De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
3.     het vertrouwen tussen de therapeut en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat de therapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
4.     de therapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
5.     de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
6.     De therapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden verteld.
 
Artikel 5
Les en behandeling
 
1.     De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming van de therapeut.
2.     De therapeut zal de les en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende aanwezige kennis bij de therapeut.
3.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de les en/of behandeling dit vereist, heeft de therapeut het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.
4.     De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de les en/of de behandeling, tijdig en juist aan de therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de les en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de therapeut zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de therapeut het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
5.     De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.
6.     Indien is overeengekomen dat de les en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de therapeut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de therapeut heeft teruggekoppeld.
 
Artikel 6
Verhindering
 
1.     Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn (of de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
2.     Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van betreffende therapeut.
3.     Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
4.     Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 
Artikel 7
Tariefstelling
 
1.     De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de therapeut. Op verzoek van de cliënt worden hem de tarieven voorafgaand aan een les of behandeling mondeling toegezegd.
2.     De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
3.     Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
4.     Kostenramingen dienen door de therapeut en de cliënt te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
5.     De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de cliënt.
6.     Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de samengestelde aanbieding
7.     Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.
8.     Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
 
Artikel 8
Betaling
 
1.     Betaling geschiedt contant direct na een les of behandeling.
2.     Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpar­tij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uit­drukkelijk afstand gedaan.
3.     Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schrif­telijk zijn overeengekomen.  Ingeval van een betalingsregeling worden de door de therapeut bepaalde extra kosten bij cliënt in rekening gebracht.
4.     Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecifi­ceerde factuur ontheffen cliënt nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd.
5.     Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrij­ken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.
6.     Wanneer de rekening na voren vermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de cliënt de therapeut een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.
7.     In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke in­cassokosten verschuldigd.
8.     In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een fail­lissements­aanvrage, blijft de wederpartij naast de gerech­telijke kosten, waaron­der mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelij­ke kosten verschuldigd.
9.     De therapeut is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.
10.  Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op cliënt.
 
Artikel 9
Vaststellen verschuldigdheid
 
1.     Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot de diercliënt aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.
2.     Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 10
Aansprakelijkheid
1.     De therapeut is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, voortvloeiende uit een behandeling.
2.     Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van die les of behandeling.
3.     Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
 
Artikel 11
Overmacht
 
1.     De therapeut en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de therapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de therapeut niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3.     De therapeut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de therapeut zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.     Voor zover de therapeut ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de therapeut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 12
Geheimhouding
 
1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de therapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de therapeut niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 13
Eigendom
 
1.     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de therapeut zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2.     Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, les of behandeling, blijven het intellectueel eigendom van de therapeut. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.
3.     Alle door de therapeut voor een behandeling en/of les, verworven originele afschriften, (dier)cliëntkaarten en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op de diercliënt blijven te allen tijde eigendom van de therapeut.
4.     Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.
5.     De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de therapeut en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
6.     De therapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14
Klachten – geschillen
 
Magda Roelofs doet er alles aan een goede kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Mocht de client desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de behandeling dan kan de client zich schriftelijk wenden tot Magda Roelofs.
1.     Eventuele klachten over de door Magda Roelofs geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Magda Roelofs kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde diensten.
2.     Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
3.     De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde cursusprijs.
4.     Wanneer onverhoopt blijkt dat er geen, tot weinig gewenst resultaat voortvloeit uit een behandeling, verkregen door de therapeut, kan deze hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden en zal er tevens geen restitutie plaatsvinden.
 
Artikel 15
Geschillenregeling
 
1.     Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Magda Roelofs is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.     Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen Magda Roelofs gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Magda Roelofs een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
3.     Op alle met de client gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Zwolle worden gebracht.
 
Artikel 16
Letsel
 
Magda Roelofs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel verkregen tijdens de lessen en of behandelingen.
 
Artikel 17
Verplichtingen:
 
De ruiter dient ten alle tijden een cap te dragen tijdens de lessen.
De ruiter dient rijlaarzen of schoenen te dragen met gladde zool en hak.
De ruiter dient te zorgen voor een goed harnachement (passend)Aan te raden:Een rijbroek en handschoenen.
Bij onervaren ruiters, dan wel ondeugend paard / pony een bodyprotector.